miền trung tây nguyên

Vẫn biết ngày mai qua bão lũ

Lá vẫn xanh cây, quả ngọt cành

Miền Trung – Cây cột thu lôi ấy

Nhận hết bão giông lại phía mình.

mIỀN TRUNG YÊU DẤU